KONKURSY I IMPREZY


Konkurs plastyczny: "Herbert, jako źródło inspiracji"

Organizatorem konkursu jest biblioteka szkolna.

 1.  Konkurs rozpoczyna się 1 października 2018 r. i trwać będzie do 1 grudnia 2018 r.

 2. Temat prac konkursowych brzmi: „Herbert, jako źródło inspiracji ”.

 3. W konkursie mogą brać udział uczniowie gimnazjum, liceum i technikum.

Warunki uczestnictwa w konkursie.

 1. Prace konkursowe należy złożyć nauczycielowi sztuki/plastyki do 1 grudnia b.r.

 2. Praca konkursowa ma być pracą plastyczną wykonaną w dowolnej technice. Temat pracy: „Herbert, jako źródło inspiracji”.

 3. Prace przekazane na konkurs muszą być pracami własnymi, wykonanymi dowolną techniką: rysunek tuszem, węglem, malarstwo na papierze, collage (kolaż), witraż, wydzieranka - do wyboru w formacie A3 wcześniej nieopublikowanymi.

 4. Każdy z uczniów może przekazać tylko jedną pracę.

 5. W Konkursie można brać udział wyłącznie osobiście, tj. niedopuszczalne jest dokonywanie zgłoszeń w imieniu osób trzecich.

 6. Każdy uczestnik konkursu powinien opatrzyć pracę tytułem oraz swoimi danymi: imię
  i nazwisko, klasa i nazwa szkoły (z tyłu pracy). Prace nie podpisane, anonimowe nie będą zakwalifikowane do konkursu.

 7. Dane osobowe uczestników pozyskane są wyłącznie do celów Konkursu i nie będą udostępniane podmiotom trzecim.

 8. Naruszenie przez uczestnika konkursu któregokolwiek z warunków konkursu oznaczać będzie nie zakwalifikowanie pracy do konkursu.

Wyniki konkursu i nagrody

 

 1. Jury powołane przez organizatora, spośród przekazanych prac wyłoni laureatów konkursu.

 2. Kryteria oceny prac: zgodność z tematyką, estetyka pracy i oryginalność.

 3. Przekazując pracę na konkurs, uczestnik zgadza się na ekspozycję pracy na tablicy przy bibliotece.

 4. Biorąc udział w konkursie, uczestnik akceptuje jego regulamin.


CZYTELNIA MOICH MARZEŃ

 

Regulamin październikowego konkursu bibliotecznego

1. Cel konkursu

 • kształcenie umiejętności organizacji pracy,

 • rozwijanie wyobraźni i wrażliwości estetycznej,

 • możliwość zaprezentowania własnej twórczości,

 • umocnienie więzi rodzinnych.

   

2. Uczestnicy

Konkurs skierowany jest do młodzieży naszej szkoły we współpracy z rodziną.

3. Warunki uczestnictwa

Warunkiem udziału w konkursie jest wykonanie projektu czytelni w dowolnej technice np. ( makieta przedstawiająca czytelnie, prezentacja multimedialna, szkic).

 

4. Kryteria oceny pracy:

 • zgodność z tematem,
 • ogólny wyraz artystyczny,
 • estetyka wykonanej pracy,
 • pomysłowość,
 • oryginalne ujęcie tematu.

5. Wykonane prace należy dostarczyć osobiście do biblioteki w terminie
do 30 listopada 2018
.

 

Serdecznie zapraszamy chętnych do wzięcia udziału.
Nagrody czekają na Was.


Regulamin Szkolnego Konkursu Recytatorskiego

Poezji Zbigniewa Herberta

2018

Cele konkursu:

-Kształtowanie wrażliwości estetycznych.

-Rozwijanie zdolności recytatorskich.

-Popularyzacja twórczości Zbigniewa Herberta.

-Rozwijanie właściwej modulacji głosu i poprawnej wymowy.

-Poznawanie i ocenianie własnych możliwości.

 

Konkurs jest skierowany do uczniów gimnazjum, liceum i technikum.

Uczniowie prezentują jeden utwór w czasie od 3 do 5 minut.

W czasie występu nie można posługiwać się rekwizytami.

Ocenie podlegają:

-opanowanie tekstu,

-interpretacja utworu,

-walory głosowe (intonacja, dykcja, artykulacja),

-ogólny wyraz artystyczny.

Konkurs odbędzie się w ostatnim tygodniu października 2018.


Regulamin konkursu: Zbigniew Herbert znany i nieznany

Cele konkursu:

 • Popularyzacja czytelnictwa wśród młodzieży.

 • Propagowanie twórczości Zbigniewa Herberta w związku z rokiem poświęconym pisarzowi.

 • Zapoznanie z życiorysem pisarza.

 • Uczenie rywalizacji w przyjaznej atmosferze.

 • Kształtowanie umiejętności poszukiwania informacji w różnych źródłach. 

Organizacja konkursu

 1. Konkurs adresowany jest do uczniów Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Żorach.

 2. Uczniowie będą rozwiązywać test o życiu i twórczości pisarza.

 3. Laureaci otrzymają dodatkowe oceny z języka polskiego.

 4. Pytania konkursowe należy odbierać w bibliotece.

 5. Termin oddania prac konkursowych: 16.10.2018r.


TRWAJĄCE KONKURSY:

ADAPTACJA FILMOWA LEKTURY SZKOLNEJ

 

rok szkolny 2017/2018

termin oddawania prac do 30 listopada 2017 r.

 

Cele:

 • wyłonienie najbardziej oryginalnego filmu będącego adaptacją wybranej lektury szkolnej,

 • rozbudzenie aktywności młodzieży,

 • kształtowanie odpowiedzialności za przydzielone zadanie,

 • wzmocnienie samooceny,

 • ćwiczenie umiejętności wychwycenia różnicy między książką a jej filmową adaptacją,

 • kształtowanie umiejętności tworzenia krótkich dialogów,

 • zainteresowanie uczniów książkami, na podstawie których zrealizowano filmy,

 • zachęcenie młodzieży do wykorzystania nowych urządzeń multimedialnych,

 • zachęcenie do aktywności twórczej oraz próby własnej interpretacji tekstu literackiego,

 • promocja młodych talentów.

   

Opis konkursu:

 

-Chętni uczniowie z poszczególnych klas wybierają książkę, na podstawie której kręcą film. Książka ma być wybraną lekturą z całego okresu edukacji (szkoła podstawowa, gimnazjum, ponadgimnazjalna). Należy w sposób jak najbardziej oryginalny przedstawić treść wybranej lektury.

-Przy ocenie prac bierze się pod uwagę: wrażenia artystyczne, technikę, pomysłowość.

-Praca może być stworzona przez uczestnika indywidualnego lub przez grupę uczniów.

-W tworzeniu filmu oprócz uczniów mogą być zaangażowani wyłącznie nauczyciele.

-Czas trwania filmu zapisanego na płycie DVD, w formacie zgodnym z odtwarzaniem Windows Media Video, nie dłużej niż 15 min.

-Nagranie dostarczamy do biblioteki szkolnej.

-Komisja wybiera najciekawsze nagranie, które publikuje na stronie internetowej szkoły.

-Praca konkursowa nie może naruszać praw autorskich i prawa do prywatności osób trzecich. Przedstawione treści nie mogą propagować zachowań zabronionych przez prawo, nieobyczajnych lub godzących w zasady dobrego wychowania i kultury osobistej.

 

 

Czytam, bo...

Międzyszkolny konkurs na plakat

organizowany przez Zespół Szkół Urszulańskich w Rybniku we współpracy z Rybnickim Oddziałem Towarzystwa Nauczycieli Bibliotekarzy Szkół Polskich, Powiatową i Miejską Biblioteką Publiczną w Rybniku

Informacje: w bibliotece szkolnej i na stronie: bsip.miastorybnik.pl/czytam/bo.htm

 

 SLEEVEFACE

konkurs na najciekawszy pomysł promowania książki

 

 

ZAŁOŻENIA OGÓLNE KONKURSU

 

 1. Konkurs jest przeznaczony dla uczniów ZSO w Żorach

 2. Tematem konkursu jest sleeveface- konkurs na najciekawszy pomysł promowania książki

   

CELE KONKURSU

 

 1. rozwijanie wyobraźni i kreatywności

 2. popularyzacja czytelnictwa

 3. promowanie twórczości danego autora

 4. doskonalenie wykorzystania technologii informacyjnej

 5. aktywizacja dzieci i młodzieży

 6. zacieśnienie więzi z biblioteką

 7. zachęcenie do sięgania po nowości książkowe

 

OPIS KONKURSU

 

1. Do konkursu przystępują uczniowie, którzy samodzielnie wykonają jedną fotografię cyfrową z wykorzystaniem okładki książki. Wybór książki należy do uczestnika.

2. Fotografie muszą spełnić wymagania techniczne: format zapisu JPG, PNG, maks. pojemność 2 MB.

3. Fotografie należy przesłać na adres: molek3@tlen.pl do 30 listopada 2017.

4. Zgłoszona fotografia nie może być wcześniej publikowana.

5. Każda fotografia musi być opisana: autor foto, tytuł prezentowanej książki, jej autor, kto jest modelem.

6. Zastrzegamy sobie prawo odrzucenia prac niezwiązanych z tematyką konkursu, sprzecznych z obyczajami, naruszającymi ogólnie przyjęte wartości.

7. Zdjęcia spełniające wymagania regulaminowe zostaną zamieszczone na stronie biblioteki szkolnej i na facebooku.

8. Pierwsze miejsce zdobędzie fotografia, która uzyska największą ilość tzw. lajków lub głosów oddanych do skrzynki w czytelni lub w bibliotece.

9. Zostanie wyłonionych trzech laureatów, którzy otrzymają dyplomy.

Regulamin konkursu: Józef Konrad Korzeniowski – życie i twórczość

 

Cele konkursu

1. Popularyzacja czytelnictwa wśród młodzieży.
2. Propagowanie twórczości J. K .Korzeniowskiego w związku z rokiem poświęconym pisarzowi.

3 .Zapoznanie się z  życiorysem pisarza.

4. Uczenie rywalizacji w przyjaznej atmosferze.

5. Rozbudzanie zainteresowań twórczością J. K. Korzeniowskiego.

6. Kształtowanie umiejętności poszukiwania informacji w różnych źródłach.

Organizacja konkursu 

 1. Konkurs adresowany jest do uczniów Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Żorach.

 2. Uczniowie będą rozwiązywać test o  życiu i twórczości pisarza.

 3. Laureaci otrzymają dodatkowe oceny z języka polskiego.

 4. Pytania konkursowe należy odbierać w bibliotece.

 5. Termin oddania prac konkursowych: 02.10.2017 – 30.11.2017.

Regulamin konkursu: Zwiadowcy Johna Flanagana

Cele konkursu

 • Popularyzacja czytelnictwa wśród młodzieży.

 • Propagowanie twórczości Johna Flanagana.

 • Uczenie rywalizacji w przyjaznej atmosferze.

 • Kształtowanie umiejętności poszukiwania informacji w różnych źródłach.

 • Wykorzystanie tekstu literackiego do nauki i zabawy.

   

Organizacja konkursu

 

 

 1. Konkurs adresowany jest do uczniów Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Żorach.

 2. Uczniowie będą rozwiązywać test z wiedzy na temat serii Johna Flanagana „Zwiadowcy” części 1-10.

 3. Laureaci otrzymają dodatkowe oceny z języka polskiego.

 4. Pytania konkursowe należy odbierać w bibliotece.

 5. Termin oddania prac konkursowych: 02.10.2017 – 30.11.2017.

ZAKOŃCZONE KONKURSY:

 

konkurs o Henryku Sienkiewiczu (G i LO),

konkurs mitologiczny (G i LO),

konkurs plastyczny promujący twórczość Henryka Sienkiewicza (G i LO),

konkurs plastyczny Zareklamuj czytanie (G i LO),

Żorski konkurs plastyczny "Anioł" (G),

Olimpiada Bibliologiczna i Informatologiczna 2016/2017 (3G i LO),

V Wojewódzki Konkurs Wiedzy o Literaturze: Percy Jackson w świecie bogów olimpijskich (G).

Ogólnopolski konkurs literacko-plastyczny - Ludzie wśród zwierząt, zwierzęta wśród ludzi: inspiracje literackie (G i LO),

Walentynkowy konkurs czytelniczy (G i LO);

I Wojewódzki Konkurs Plastyczny (G i LO),

Moja ulubiona książka - recenzja (G).


I Wojewódzki Konkurs Plastyczny

Temat konkursu: "Postać dziecięca w konwencji japońskiego komiksu".
Serdecznie zapraszamy uczniów z województwa śląskiego szkół podstawowych (klasy IV-VI), gimnazjalnych oraz ponadgimnazjalnych do udziału w I Wojewódzkim Konkursie Plastycznym. W tym roku oceniane będą prace wykonane ołówkiem przedstawiające jedną lub kilka postaci dziecięcych w stylistyce mangi.

Regulamin konkursu jest dostępny TUTAJ.

 

Prace można składać do 15 marca 2017 r. do czytelni naszej szkoły.

Osoby chętne, aby wziąć udział w konkursie muszą zgłosić się wcześniej do czytelni, by odebrać metryczkę i oświadczenie autora pracy.


Ludzie wśród zwierząt, zwierzęta wśród ludzi: inspiracje literackie

Konkurs literacki dla uczniów gimnazjów i uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Zadanie konkursowe to stworzenie pracy literackiej inspirowanej mottem konkursu. Termin składania prac 5 stycznia 2017 do czytelni. W przypadku zgłoszenia więcej niż 5 prac na kategorię, specjalnie powołane jury podejmie decyzje o wyborze 5 najlepszych prac, które będą reprezentować szkołę.

Motto konkursu:

Zwierzęta w naszym życiu zjawiają się bez powodu:

udzielają nam nauk o tym, jak zostać lepszym człowiekiem.

C. Millan, Cesar's way

 

Regulamin (wyciąg)*

Cele konkursu:

- upowszechnianie czytelnictwa, rozwijanie kompetencji czytelniczych wśród dzieci i młodzieży;

- rozwijanie kompetencji informatycznych dzieci i młodzieży w szkołach i placówkach;

- kształtowanie postaw. Wychowanie do wartości;

- rozwijanie empatii, współodczuwania i identyfikowania się z innymi;

- rozwijanie kreatywności, twórczości literackiej i plastycznej dzieci i młodzieży;

- stworzenie możliwości rozwoju zainteresowań uczniów;

- kształtowanie umiejętności właściwego wykorzystania tekstów literackich.

 

Zasady konkursu:

1. Konkurs skierowany jest do uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.

2. Konkurs adresowany jest do dzieci i młodzieży z terenu całej Polski.

3. Zadania uczestników konkursu w poszczególnych kategoriach wiekowych:

d. uczniowie gimnazjum: praca literacka inspirowana mottem konkursu. Temat pracy musi nawiązywać do literatury pięknej. Dowolna forma literacka. W tekście można zamieścić ilustrację wykonaną w dowolnej technice samodzielnie przez ucznia. Maksymalnie 2 strony w formacie A4, czcionka Times New Roman w rozmiarze 12, interlinia 1,5 standardowa wielkość marginesów. Format pliku pdf. Praca indywidualna. W opisie należy podać imię i nazwisko twórcy i tytuł dzieła, do którego praca nawiązuje (wg załącznika).

e. uczniowie szkół ponadgimnazjalnych: praca literacka inspirowana mottem konkursu. Temat pracy musi nawiązywać do literatury. Dowolna forma literacka. W tekście można zamieścić ilustrację wykonaną w dowolnej technice samodzielnie przez ucznia. Maksymalnie 2 strony w formacie A4, czcionka Times New Roman w rozmiarze 12, interlinia 1,5 standardowa wielkość marginesów. Format pliku pdf. Praca indywidualna. W opisie należy podać imię i nazwisko twórcy i tytuł dzieła, do którego praca nawiązuje (wg załącznika).

 

5. Obowiązkiem uczestników jest przestrzeganie przepisów prawa autorskiego przy wyborze materiałów oraz uzyskanie zgody na publikację wizerunku osób występujących na zdjęciach.
Prace nie mogą być wcześniej publikowane i wysyłane na inne konkursy.

7. Organizator nie zwraca nadesłanych prac.

8. Wszystkie prace konkursowe muszą być wykonane samodzielnie przez uczestników.

9. Od wszystkich uczestników biorących udział w konkursie wymagana jest zgoda rodzica lub opiekuna prawnego na przetwarzanie danych osobowych i zgoda na rozpowszechnianie wizerunku (wg załącznika).

Niedopełnienie tego obowiązku powoduje dyskwalifikację uczestnika.

10. Prace będzie oceniać komisja konkursowa powołana przez organizatora według następujących kryteriów:

- zgodność z regulaminem,

- zgodność z tematyką Konkursu,

- oryginalnością, pomysłowością, estetyką i jakością wykonania pracy,

- bogactwem treści i spójności tekstu,

- poprawnością gramatyczną, stylistyczną, ortograficzną i interpunkcyjną,

- zachowanie wszystkich przepisów prawa autorskiego.

Organizator jest upoważniony do nieoceniania pracy w przypadku naruszenia przez nią przepisów prawa, dobrych obyczajów, norm moralnych bądź praw autorskich osób trzecich.

11. Decyzje jury konkursu są ostateczne.

12. W kwestiach spornych, nieokreślonych w regulaminie decyzje podejmuje Organizator.

13. Lista laureatów (imiona i nazwiska Uczestników oraz nazwa placówki) zostaną opublikowane na stronie internetowej TNBSP Oddział w Krakowie 17 lutego 2017 r. w Światowy Dzień Kota. Nagrodzone i wyróżnione prace będą elementem wystaw organizowanych przez Towarzystwo Nauczycieli Bibliotekarzy Szkół Polskich.

Dla laureatów Organizator przewiduje dyplomy i nagrody rzeczowe.

Uroczyste podsumowanie konkursu będzie miało miejsce w Dworze Czeczów 3 marca 2017 r. o godz. 12:00.

14. Nadesłanie prac na konkurs jest równoznaczne z akceptacją warunków regulaminu oraz zgodą na publikację danych osobowych, a także zamieszczenie tekstów literackich, fotografii prac i ich autorów w materiałach reklamowych, katalogach i na stronach internetowych TNBSP Oddział w Krakowie oraz Partnerów Konkursu.

15. Administratorem danych osobowych Uczestników Konkursu jest Organizator.

16. Udział w konkursie jest bezpłatny.

17. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w niniejszym Regulaminie.

 

Organizator: Towarzystwo Nauczycieli Bibliotekarzy Szkół Podstawowych. Oddział w Krakowie.

Partnerzy: Stowarzyszenie DOG RESCUE Kochaj Szanuj Pomagaj; Dwór Czeczów.

 

Załączniki dostępne są w czytelni szkolnej.

Pełny tekst regulaminu: TUTAJ lub w czytelni.


V Wojewódzki Konkurs Wiedzy o Literaturze

Tematem jest seria książek Ricka Riordana: "Percy Jackson i bogowie olimpijscy". Konkurs przeznaczony dla uczniów gimnazjum, został podzielony na 2 kategorie.

Konkurs literacki, w którym obowiązuje znajomość całej serii książek.

Konkurs plastyczny - zadaniem uczestnika jest stworzenie lapbooka na temat jednego tomu z serii.

Zgłoszenia do obu kategorii przyjmujemy do 25 listopada 2016 r. w bibliotece i w czytelni szkolnej.

 

Czym jest lapbook? Jest rodzaj własnoręcznie wykonanej "książki", w której możesz zawrzeć wszystkie informacje na dany temat. Przykładowy lapbook jest dostępny na gazetce pomiędzy czytelnią a biblioteką. Otwórz go i sprawdź, jak może wyglądać lapbook.

Więcej pomysłów możesz znaleźć w Internecie. Tutaj znajdziesz instrukcję w języku polskim, jak zrobić lapbook.

Przykładowe lapbooki:

 

 

 

Regulamin (wyciąg)*

V Wojewódzki Konkurs Wiedzy o Literaturze

 

Tematyka: Percy Jackson w świecie bogów olimpijskich

 

 

 

Kategorie:

1. Literacka

2. Plastyczno-literacka

 

 

Konkurs jest przeznaczony dla uczniów gimnazjów województwa śląskiego.

 

 

 

Cele konkursu:

 

Popularyzowanie piękna i wartości literatury powszechnej.

 

Rozbudzanie i rozwijanie zainteresowań czytelniczych.

 

Rozwijanie plastycznych i literackich uzdolnień młodzieży.

 

Promocja talentów.

 

Propagowanie zdrowej rywalizacji wśród młodzieży gimnazjalnej.

 

Integracja młodzieży z województwa śląskiego.

 

 

 

Warunkiem udziału w konkursie jest bardzo dobra znajomość następujących powieści Ricka Riordana:

 

 • „Percy Jackson i bogowie olimpijscy: Złodziej Pioruna”,

 • „Percy Jackson i bogowie olimpijscy: Morze Potworów”,

 • „Percy Jackson i bogowie olimpijscy: Klątwa Tytana”,

 • „Percy Jackson i bogowie olimpijscy: Bitwa w Labiryncie”,

 • „Percy Jackson i bogowie olimpijscy: Ostatni Olimpijczyk”.

 

 

 

Kategoria literacka

 

1. Konkurs ma charakter indywidualny.

 

2. Konkurs składa się z etapu szkolnego (część pisemna) i wojewódzkiego (część pisemna i ustna).

 

6. Do etapu wojewódzkiego (część pisemna) przechdzi 15 osób z najwyższą liczbą punktów, a do ścisłego finału (część ustna) najlepsza siódemka.

 

 

 

Do konkursu obowiązuje:

 

a. znajomość książek Ricka Riordana,

 

b. umiejętność redagowania krótkich form wypowiedzi pisemnej tj. zaproszenia, ogłoszenia, instrukcja, dedykacja.

 

c. umiejętność redagowania dłuższych form wypowiedzi pisemnej tj. listu, charakterystyki, opisu, podania, recenzji, sprawozdania.

 

 

 

Termniny:

 

3. 16 grudnia 2016 r. o godz. 9:00 – przeprowadzenie eliminacji szkolnych.

 

4. Do 5 stycznia 2017 r. opublikowanie listy uczniów, którzy zakwalifikowali się do etapu wojewódzkiego.

 

5. 3 lutego 2017 r. o godz. 10:00 finał konkursu w ZSO w Mysłowicach (część pisemna i część ustna).

 

 

 

Kategoria plastyczno-literacka

 

1. Konkurs ma charakter indywidualny.

 

2. Do konkursu może przystąpić każdy uczeń, który wykona lapbook w oparcu o jeden wybrany tom powieści Ricka Riordana „Percy Jackson i bogowie olimpijscy”.

 

3. Szkoła spośród wszystkich wykonanych dowolną techniką prac wybiera 3 najlepsze (…).

 

 

 

Szczegóły wykonania prac:

 

 • Lapbook może zawierać maksymalnie 4 kartki A4,

 • technika wykonania pracy dowolna,

 • pracę należy wysłać w formie papierowej,

 • na pracy należy zamieścić informację zawierającą: imię i nazwisko uczestnika konkursu, nazwę i adres szkoły oraz imię i nazwisko opiekuna.

 

Kryteria oceny:

 

 • zgodność treści lapbooka z wybraną częścią powieści „Percy Jackson i bogowie olimpijscy”,

 • poprawność ortograficzna, interpunkcyjna, składniowa i stylistyczna,

 • estetyka wykonania,

 • pomysłowość.

 

W tej kategorii zostaną nagrodzone 3 najlepsze prace spośród wszystkich nadesłanych z całego województwa śląskiego.

 

 

 

Terminy:

 

Do 13 stycznia 2017 r. opublikowanie nazwisk zwycięzców konkursu na stronie internetowej www.kosciuszko.pl w zakładce „Szkoła – Biblioteka – Konkursy”.

 

 

 

3 lutego 2017 r. odbędzie się uroczysta gala, w czasie której zostaną wręczone nagrody w obu kategoriach.

__________________________________________________

*Pełny regulamin jest dostępny w czytelni szkolnej.

 


Olimpiada Bibliologiczna i Informatologiczna 2016/2017

Konkurs przeznaczony dla uczniów liceum oraz uczniów trzecich klas gimnazjum.

I etap polega na napisaniu eseju na jeden z trzech podanych tematów. Prace należy przynosić do biblioteki lub czytelni do 21 listopada 2016 r. Prace zostaną ocenione przez Komisję Szkolną według zaleceń Organizatora konkursu. Więcej informacji o konkursie TUTAJ.

 

Tematy prac:

1. Między tradycją a nowoczesnością: czytanie książek w tradycyjnej postaci czy za pośrednictwem czytnika e-booków?

 

2. Książka na własność czy z biblioteki?: o preferencjach nastolatków.

 

3. Gdyby nie było książek to… Moje wyobrażenia o świecie bez literatury.

Regulamin (wyciąg)*

 

§ 1 Prawa i obowiązki Organizatora

1.1. Organizatorem Olimpiady Bibliologicznej i Informatologicznej (dalej: Olimpiady) jest Katedra Informatologii i Bibliologii Uniwersytetu Łódzkiego z siedzibą w Łodzi,

§ 3 Uczestnicy Olimpiady

3.1.  Adresatami Olimpiady są uczniowie szkół ponadgimnazjalnych zainteresowani tematyką związaną z Olimpiadą.

 

 3.2. Uczestnikami Olimpiady mogą być również uczniowie ostatnich klas szkół gimnazjalnych wykazujący  zainteresowania, wiedzę i uzdolnienia związane z Olimpiadą.

§ 4 Organizacja Olimpiady

 

 4.1. Zawody Olimpiady mają charakter indywidualny.

 

 4.2. Etap I polega na samodzielnym, pisemnym opracowaniu przez ucznia w formie eseistycznej jednego tematu (zagadnienia) spośród trzech podanych na stronie internetowej Organizatora Olimpiady. (...) Oceny prac dokonuje Komisja Szkolna.

 

4.3. Etap II odbywa się w miejscu wskazanym przez Organizatora i ma charakter egzaminu pisemnego (test oraz wypowiedź pisemna) i przeprowadzany jest w ciągu jednego dnia. O terminie etapu II uczniowie są informowani za pośrednictwem Komisji Szkolnej; informacja o dacie zostaje przekazana przez Organizatora w terminie do 31 stycznia w każdej edycji Olimpiady.

 

Prace są oceniane przez Komitet Główny. W celu przystąpienia do zawodów pisemnych uczestnik powinien mieć przy sobie dokument ze zdjęciem (np. legitymacja szkolna, dowód osobisty); na salę egzaminacyjną uczestnicy wchodzą bez pomocy naukowych, telefonów komórkowych i innych urządzeń elektronicznych.

 

Zadaniem etapu II jest wyłonienie maksymalnie 20 osób z najwyższą liczbą punktów, które przechodzą do etapu III. O wynikach etapu II uczniowie są zawiadamiani za pośrednictwem Komisji Szkolnych, które otrzymują informację o zakwalifikowaniu/niezakwalifikowaniu uczestnika oraz o dacie etapu III.

 

4.4. Etap III ma charakter indywidualnego konkursu wiedzy i umiejętności, w którym uczniowie rywalizują o punkty odpowiadając na pytania lub wykonując zadania praktyczne z zakresu tematycznego Olimpiady. Etap III odbywa się w siedzibie Organizatora w kwietniu. Szczegółowy zakres wiedzy i wymagania potrzebne do realizacji tego etapu przedstawione są w Programie Olimpiady (Załącznik nr 3) i na stronie internetowej Olimpiady.

 

Odpowiedzi uczniów są oceniane przez Komitet Główny. W celu przystąpienia do zawodów uczestnik powinien mieć przy sobie dokument ze zdjęciem (np. legitymacja szkolna, dowód osobisty); na salę uczestnicy wchodzą bez pomocy naukowych, telefonów komórkowych i innych urządzeń elektronicznych.

 

§ 7 Nagrody i uprawnienia

 

7.1. Komitet Główny Olimpiady wystawia uczestnikowi zawodów trzeciego stopnia zaświadczenie o uzyskaniu odpowiedniego tytułu: uczestnika, finalisty lub laureata Olimpiady.

 

7.2. Tytuł laureata otrzymują uczestnicy III etapu, którzy uzyskali 3 najwyższe wyniki punktowe.  Tytuł finalisty przysługuje uczestnikom, którzy uzyskali 7 kolejnych wyników punktowych.  Pozostali otrzymują tytuł uczestnika III etapu.

 

7.3. Na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad (Dz. U. z 2002 r., nr 13, poz. 125, z późn. zm.) laureatom i finalistom olimpiad przedmiotowych przysługuje prawo do oceny celującej końcoworocznej z wybranego przedmiotu: język polski, historia, wiedza o społeczeństwie. Decyzję w tej kwestii podejmują nauczyciele danego przedmiotu.

 

Uczelnie wyższe prowadzące studia na kierunku Informacja naukowa i bibliotekoznawstwo (lub kierunki zbliżone) mogą zwolnić zupełnie lub w części laureatów lub finalistów Olimpiady z postępowania rekrutacyjnego. Decyzja w tym zakresie należy do władz uczelni.

 

7.4. Potwierdzeniem uzyskania statusu laureata jest zaświadczenie zgodne ze wzorem dołączonym do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad (Dz. U. Nr 13, poz. 125, z późn. zm.).

 

7.5. Organizator przewiduje dla laureatów i finalistów etapu III Olimpiady nagrody rzeczowe.

________________________________________

*Pełna treść regulaminu dostępna TUTAJ.


Żorski konkurs plastyczny "Anioł"

Dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia.
Prace prosimy przynosić do czytelni do 18 listopada 2016 r. Jeśli zgłosi się ponad 20 uczestników, biblioteka i czytelnia powołają komisję, która wybierze 20 najlepszych prac.

 

Regulamin (wyciąg)*

 

I. Organizator:

Zespół Szkół Nr 8 w Żorach i Stowarzyszenie Przyjaciół Chorych Hospicjum im. Jana Pawła II w Żorach

II. Cele konkursu:

- kultywowanie tradycji bożonarodzeniowej,

- rozwijanie twórczości wyobraźni i wrażliwości estetycznej,

- stworzenie możliwości swobodnego wyrażania uczuć w różnych formach plastycznych,

- rozwijanie zainteresowań.

III. Ogólna informacja o konkursie:

- konkurs adresowany jest do uczniów szkół podstawowych i gimnazjów,

- oparty jest na współzawodnictwie indywidualnym,

- przedmiotem konkursu jest wykonanie postaci anioła.

IV. Warunki uczestnictwa:

a. Konkurs jest skierowany dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów w trzech kategoriach wiekowych: 6-9 lat, 10-12 lat i 13-16 lat.

b. Technika prac dowolna (np. rysunek, obraz malowany, witraż, mozaika, płaskorzeźba, rzeźba, itp.).

c. Format prac plastycznych nie większy niż A3.

d. Nie przyjmujemy prac zbiorowych.

e. Uczestnik konkursu oddaje tylko jedną prace plastyczną.

f. Praca powinna zawierać następujące informacje:

- imię i nazwisko autora, wiek, klasa;

- placówka, adres, telefon (wraz z numerem kierunkowym);

- imię i nazwisko nauczyciela / i lub opiekuna, pod kierunkiem którego uczeń przygotował pracę.

VIII. W skład jury wchodzi: pięciu członków.

a. Jury wybierze po trzy prace w każdej kategorii wiekowej.

b. Przewidziane są również wyróżnienia.

IX. Laureaci konkursu wraz z opiekunami zostaną poinformowani telefoniczne, a nagrody zostaną wręczone w Zespole Szkół Nr 8 w dniu 15 grudnia 2016 r.

X. Uwagi dodatkowe.

a. Prace niezgodne z regulaminem, zniszczone w wyniku niewłaściwego opakowania, zrolowane, nie będą brane pod uwagę.

b. Prace przechodzą na własność organizatora i będą wystawione w Zespole Szkół Nr 8, a następnie będzie przeprowadzona ich aukcja na rzecz Hospicjum im. Jana Pawła II.

c. Rozstrzygnięcie jury jest ostateczne (od werdyktu nie przysługuje odwołanie).

_________________________________________________

* Pełna treść regulaminu jest dostępna w czytelni.


Konkurs o Henryku Sienkiewiczu

Z okazji Roku Sienkiewicza zapraszamy uczniów chętnych do wzięcia udziału w konkursie dotyczącym życia i twórczości Henryka Sienkiewicza. Pytania można pobierać w bibliotece i czytelni od 5 X 2016 r.

 

Regulamin

 konkursu o Henryku Sienkiewiczu

 

1. Założenia ogólne konkursu:

 • Konkurs jest przeznaczony dla uczniów gimnazjum i liceum,

 • Tematem konkursu jest życie i twórczość Henryka Sienkiewicza.

 2. Cele konkursu:

 • Popularyzacja czytelnictwa wśród młodzieży,

 • Przybliżenie sylwetki Henryka Sienkiewicza i zainteresowanie młodzieży jego twórczością,

 • Kształtowanie umiejętności poszukiwania informacji w różnych źródłach,

 • Kształtowanie szacunku do literatury jako jednego z najważniejszych czynników kulturotwórczych.

 3. Zakres wymaganych wiadomości i umiejętności:

 • Znajomość biografii Henryka Sienkiewicza,

 • Znajomość dzieł Henryka Sienkiewicza,

4. Opis konkursu:

 • Konkurs będzie miał charakter testu (pytania otwarte i zamknięte, krzyżówka),

 • Konkurs jest dobrowolny,

 • Od 5 października 2016 r. uczniowie pobierają zestaw pytań dostępny w bibliotece i czytelni. Jednocześnie wpisują się na listę uczestników. Uzupełnione zestawy należy odnieść do biblioteki lub czytelni w terminie do 28 października 2016 r.,

 • Uczestnicy uzupełniają zadania w domu, korzystając z zdobytej na lekcjach języka polskiego wiedzy i dostępnej literatury (np. opracowania, biografie).

 5. Ocena prac:

 • Testy będą podlegać ocenie punktowej za każde zadanie,

 • Oddane testy będą sprawdzane przez pracowników biblioteki i czytelni.

 6. Laureaci:

 • Konkurs wygrywają 3 osoby o najwyższej liczbie punktów,

 • Laureaci otrzymają dyplomy.


Konkurs mitologiczny

Zapraszamy uczniów chętnych do wzięcia udziały w konkursie, w którym mogą wykazać się swoją wiedzą dotyczącą mitologii starożytnej Grecji i Rzymu. Pytania można pobierać w bibliotece i czytelni od 6 X 2016 r.

 

Regulamin

 konkursu mitologicznego

 

1. Założenia ogólne konkursu:

 • Konkurs jest przeznaczony dla uczniów gimnazjum i liceum.

 • Tematem konkursu jest mitologia starożytnej Grecji i Rzymu.

 2. Cele konkursu:

 • Popularyzacja czytelnictwa wśród młodzieży.

 • Rozwijanie zainteresowań młodzieży kulturą starożytnej Grecji i Rzymu.

 • Kształtowanie umiejętności poszukiwania informacji w różnych źródłach.

 • Kształtowanie postawy szacunku dla dorobku cywilizacyjnego starożytnej Grecji i Rzymu.

 • Kształtowanie szacunku do literatury jako jednego z najważniejszych czynników kulturotwórczych.

 • Rozwijanie zainteresowań kulturą i sztuką.

 3. Zakres wymaganych wiadomości i umiejętności:

 • Mitologia starożytnej Grecji i Rzymu.

4. Opis konkursu:

 • Konkurs będzie miał charakter testu zawierającego różnorodne pytania (otwarte oraz zamknięte).

 • Konkurs jest dobrowolny.

 • W wyznaczonym terminie, od 6 października 2016 r. uczniowie pobierają zestaw pytań dostępny w bibliotece i czytelni. Jednocześnie wpisują się na listę uczestników. Uzupełnione zestawy należy odnieść do biblioteki lub czytelni w terminie do 28 października 2016 r.

 • Uczestnicy uzupełniają zadania w domu, korzystając z dostępnej (własnej lub wypożyczonej z biblioteki) literatury.

 5. Ocena prac:

 • Prace konkursowe będą podlegać ocenie punktowej za każde zadanie.

 6. Laureaci:

 • Konkurs wygrywają 3 osoby o najwyższej liczbie punktów.

 • Laureaci otrzymają dyplomy.


Konkurs plastyczny promujący twórczość Henryka Sienkiewicza

Zapraszamy uczniów chętnych do wzięcia udziały w konkursie, w którym mogą wykazać się swoją wiedzą na temat twórczości Henryka Sienkiewicza, a także swoim talentem plastycznym. Prace można składać w bibliotece lub czytelni do 28 X 2016 r.

 

Regulamin konkursu plastycznego

 promującego twórczość Henryka Sienkiewicza

 

1. Założenia ogólne konkursu:

 • Konkurs jest przeznaczony dla uczniów gimnazjum i liceum.

 • Tematem konkursu jest życie i twórczość Henryka Sienkiewicza.

 2. Cele konkursu:

 • Popularyzacja czytelnictwa wśród młodzieży.

 • Przybliżenie sylwetki Henryka Sienkiewicza i zainteresowanie młodzieży jego twórczością.

 • Kształtowanie umiejętności poszukiwania informacji w różnych źródłach.

 • Kształtowanie szacunku do literatury jako jednego z najważniejszych czynników kulturotwórczych.

 • Rozwijanie zainteresowań kulturą i sztuką.

 3. Zakres wymaganych wiadomości i umiejętności:

 • Twórczość (lub adaptacje filmowe twórczości) Henryka Sienkiewicza.

 4. Opis konkursu:

 • Konkurs jest dobrowolny.

 • Uczniowie wykonują dowolną techniką plastyczną pracę poświęconą jednemu dziełu autorstwa Henryka Sienkiewicza lub adaptacji filmowej jednego utworu Henryka Sienkiewicza.

 • Każdy uczeń może przekazać na rzecz konkursu 1 pracę.

 • Praca ma mieć format A3.

 • Podpisane prace (imię, nazwisko, klasa) należy złożyć w bibliotece lub w czytelni w terminie do 28 października 2016 r.

 5. Ocena prac:

 • Prace konkursowe będą podlegać ocenie jury, w skład którego wchodzą nauczyciele biblioteki i czytelni.

 6. Laureaci:

 • Jury wyłoni 3 laureatów.

 • Laureaci otrzymają dyplomy.


Konkurs plastyczny "Zareklamuj czytanie"

Zapraszamy uczniów chętnych do wzięcia udziały w konkursie, w którym mogą wykazać się swoim talentem plastycznym, a także kreatywnością. Prace można składać w bibliotece lub czytelni do 28 X 2016 r.

 

Regulamin konkursu plastycznego

 Zareklamuj czytanie

 

1. Założenia ogólne konkursu:

 • Konkurs jest przeznaczony dla uczniów gimnazjum i liceum.

 2. Cele konkursu:

 • Popularyzacja czytelnictwa wśród młodzieży.

3. Opis konkursu:

 • Konkurs jest dobrowolny.

 • Uczniowie wykonują dowolną techniką plakat reklamujący czytanie.

 • Każdy uczeń może przekazać na rzecz konkursu 1 pracę.

 • Praca ma mieć format A3.

 • Podpisane prace (imię, nazwisko, klasa) należy złożyć w bibliotece lub w czytelni w terminie do 28 października 2016 r.

4. Ocena prac:

 • Prace konkursowe będą podlegać ocenie jury, w skład którego wchodzą nauczyciele biblioteki i czytelni.

 5. Laureaci:

 • Jury wyłoni 3 laureatów.

 • Laureaci otrzymają dyplomy.